Tjänster

Bokföring

Med ett bra grundarbete blir efterföljande arbete betydligt enklare och effektivare. Här hjälper vi dig med att bokföra och registrera dina verifikat och fakturor. Vi kan även hjälpa till med fakturering och betalningar av fakturor. Ordning och reda på pappren.

Löner

Vi ser till att du och dina anställda får en korrekt lönehantering och utbetalas enligt avtal. Vi hjälper dig bland annat med att ta fram lönespecifikationer och bokföringsunderlag, beräkna semesterskulder och lämna in kontrolluppgifter.

Periodbokslut – Analyser – Rapportering

Avstämning av konton i balansräkningen görs varje månad. Vi gör periodiseringar och avskrivningar så att månadens rapporter visar ett så rättvisande resultat som möjligt. Detta är viktigt så att du kan fatta beslut baserade på hur verksamheten går. Varje månad analyserar vi dina rapporter och bedömer rimligheten samt ger dig information om det är något som avviker. Vi följer upp avvikelser och kommer med förslag på förbättringar, men naturligtvis även feedback på något som vi noterar som positivt. Om du tycker att det är krångligt att läsa och förstå rapporter kan vi tillsammans gå igenom varför ekonomin ser ut som den gör. Vi kan hjälpa dig med verktyg så att du kan följa upp att styra verksamheten, till exempel genom prognoser och budget. Du kan få specialanpassade rapporter baserade på ditt företags behov. Det kan exempelvis vara rapporter utifrån kostnadsställe eller avdelning, rapporter per projekt, nyckeltalsanalyser, jämförelse mellan budget och utfall och/eller mot föregående år. Är du osäker på vilka rapporter du verkligen har nytta av bistår vi dig gärna med förslag.

Skatter och avgifter

Genom att vi kan vara deklarationsombud hos Skatteverket kan vi hålla koll på att dina skatter och avgifter blir betalda och redovisade i rätt tid.

Bokslut och årsredovisning

Oavsett om du följer regelverket kopplat till K2 eller K3 så kan vi upprätta ditt bokslut och årsredovisning. Om du har revisor i bolaget har vi processer för att underlätta och effektivisera revisionen. Vi kan även göra ditt bokslut och årsredovisning, även om vi inte sköter den löpande bokföringen under året. Många småföretagare sköter bokföringen själva eller med egen ekonomipersonal, men saknar kunskap om hur ett korrekt bokslut ska upprättas. Vänder du dig till oss ser vi till att bokslutet upprättas enligt gällande lagar och regler. Har du inte revisor kan du få en bokslutsrapport.

Inkomstdeklarationer

Vi upprättar främst deklarationer för aktiebolag och ägare i fåmansbolag. Vi ser till att ditt bolag ligger på rätt nivå när det gäller skatteinbetalningar till Skatteverket, och att skatter blir deklarerade och betalade i tid.  Har du komplexa skattefrågor samarbetar vi med erfarna skattekonsulter.

Byte av ekonomisystem

Att byta ekonomisystem är allt som oftast både komplicerat och tidsödande. Vi är gärna ditt bollplank om du går i sådana tankar. Vi kan vara den konsult du behöver för att vi tillsammans ska kunna göra en utvärdering av olika ekonomisystem. Våra erfarenheter av arbete i en mängd olika system gör att vi kan rekommendera det system som är optimalt för dig och din verksamhet.

Processgenomgång

Vi kartlägger hela eller delar av verksamheten för att säkerställa att arbetet sker på rätt sätt eller för att identifiera möjligheter till tidsbesparing. Ibland räcker det att bara bli medveten om problemet för att sedan enkelt kunna genomföra lämpliga förändringar. För visst är det väl så att man lätt hamnar i att köra på i gamla vanor, utan en aktiv tanke på varför man gör på ett visst sätt. Ibland behövs kanske investeringar i form av nya moduler i datasystem, en annan gång är det ökad kompetens hos personalen som är nyckeln till framgång.

Ekonomihandbok

Genom att upprätta en ekonomihandbok kartläggs processer så att företagets rutiner och redovisningsprinciper blir tydligt dokumenterade. En ekonomihandbok är en manual som synliggör hur ekonomiavdelningen fungerar. Den blir en väldigt användbar ledstång att hålla sig i – både till vardags och vid mer oförutsedda situationer som kortare eller längre sjukfrånvaro, VAB, toppar i arbetsbelastning och så vidare.