Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Jonas Kramer
Jonas Kramer

Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Jonas Kramer
Jonas Kramer
Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Det är viktigt att se över löneuttaget för att få möjlighet till lågbeskattad utdelning 2023. För att kunna använda löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2023 krävs tex. att rätt lön betalas ut till dig innan årsskiftet.

Äger du andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning från bolaget. Gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning och det är viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att få så högt gränsbelopp som möjligt. Det finns två olika varianter du kan utgå ifrån.

Förenklingsregeln: Oavsett löneuttag

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Ta ut rätt lön innan årsskiftet.

Huvudregeln baseras på den utbetalda lönen till ägaren samt det totala löneuttaget i bolaget. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag under förutsättning att lönekravet uppfylls.

Lönekravet för ägaren kan vara endera 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Vid denna beräkning ska du inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.

Några tips!

  • Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.
  • Se över hur skattereglerna påverkar dig som ägare minst en gång om året och helst innan årsskiftet. Säkerställ att du tagit ut tillräckligt med lön.
  • Det särskilt beräknade gränsbeloppet redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10.
  • För att ha möjlighet att räkna på gränsbeloppet måste du vara ägare till aktierna i företaget vid kalenderårets ingång. Du tjänar alltså på att bilda bolag innan årsskiftet och motsatsvis kan det finnas fördelar med att avyttra bolaget till efter årsskiftet.

 

OBS! Ovanstående är en generalisering och det finns kompletteringar till detta. Kontakta oss för genomgång av ditt specifika fall.

Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Så får du betalt i tid

Har du koll på skillnaden mellan bokföring och redovisning?